Nhiệm vụ X

Barrett VIP (10ngày)

M4A1 Black Devil (10ngày)

Steel Magnum (10ngày)

Lựu đạn VIP (10ngày)

300 Vàng

200 Bảo thạch lam

Nhiệm vụ đặc biệt!
Điểm danh đầy đủ tất cả các ngày

Barrett VIP (10ngày)
M4A1 Black Devil (10ngày)
Steel Magnum (10ngày)
Lựu đạn VIP (10ngày)
300 Vàng
200 Bảo thạch lam

Nội Dung Chi Tiết Ngày

Thông báo

Đóng

Thông Báo

Bạn có chắc chắn muốn reset lại chuỗi điểm danh