Muhaha13 vừa mua DE Star

Muhaha13 vừa mua Python Gold

nham19999 vừa mua Gatlin Gold

nham19999 vừa mua DE Star

nham19999 vừa mua Thủy Lôi Kiếm

1STNamSiver vừa mua Viper

1STNamSiver vừa mua Gạch

nham19999 vừa mua Lựu đạn Ghost

1STNamSiver vừa mua Lựu đạn Ghost

★Star★Sona vừa mua DE Star